Ένα υλικό "σκληρό" όπως το μάρμαρο, απαιτεί χρόνο, όραμα και ευθύνη για να "δραπετεύσει" από τα στενά όρια της άμορφης ύλης και να αποκτήσει πλαστικότητα και θέση στο χώρο.

 


 

A material "hard" like marble, takes time, vision and responsibility to "escape" from the confines of the amorphous material and gain plasticity and position in space.